responsive jquery slider joomla

            โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่องการศึกษาและพัฒนาสบู่น้ำมันรำข้าวและสบู่ข้าวกล้องหอมมะลิ ผลงานของ นายธนโชค เกษหงส์ นางสาวภัทรา ทองบาง นางสาววาสนา นันทพันธ์ นักศึกษาระดับ ปวส. วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ –อาชีวศึกษา – เอสโซ่ ประจำปีพุทธศักราช 2560 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2560 ณ วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด โดยมี ครูอัจฉราวดี สันตพันธ์ ครูชินาธิป พิมศร ครูสายทอง คำหงษา เป็นที่ปรึกษาโครงงาน

มาตรฐาน อ.มน

มาตรฐานที่ ๑ ด้านผลการจัดการศึกษา

มาตรฐานที่ ๒  ด้านการบริหารจัดการศึกษา

มาตรฐานที่ ๓  ด้านการจัดการเรียในนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

มาตรฐานที่ ๔  ด้านการประกันคุณภาพภาย